Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Integracja

Integracja w naszej szkole.

W szerokim znaczeniu wyraża się w takim wzajemnym stosunku pełno- i niepełnosprawnych, w którym są respektowane takie same prawa, liczą się takie same wartości, w których stwarza się obu grupom identyczne warunki do maksymalnego, wszechstronnego rozwoju.

 

Integracyjny system kształcenia i wychowania polega na maksymalnym włączeniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek umożliwiających im dorastanie i naukę w gronie zdrowych rówieśników.

 

Integracja jest szansą dla każdego:

 • dla uczniów niepełnosprawnych, ponieważ klasa integracyjna daje możliwość rozwoju społecznego i intelektualnego;
 • dla nauczycieli, ponieważ praca w klasie integracyjnej sprzyja samodoskonaleniu, kreatywności;
 • dla uczniów, gdyż klasa integracyjna uczy tolerancji, przyzwyczaja do zróżnicowanego obrazu społeczeństwa.

 

Integracja w szkole

Kto może się znaleźć w klasie integracyjnej?

Klasa integracyjna jest przeznaczona dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub poradnię specjalistyczną.

W klasie integracyjnej mogą się znaleźć uczniowie z różnymi rodzajami niepełnosprawności:

 • niesłyszący i słabosłyszący;
 • niewidomi i słabowidzący;
 • niepełnosprawni ruchowo (w tym z afazją);
 • niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim;
 • z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • z autyzmem lub Zespołem Aspergera.

 

Cechy charakterystyczne klas integracyjnych:

 • mała liczba dzieci w klasie (15-20 uczniów w tym 3-5 niepełnosprawnych);
 • dwóch nauczycieli w klasie – nauczyciel prowadzący (nauczyciel nauczania zintegrowanego lub nauczyciel przedmiotu) oraz nauczyciel wspomagający (pedagog specjalny);
 • dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi

 

Wspólne przebywanie od najmłodszych lat dzieci zdrowych i niepełnosprawnych pomaga kształtować: postawę tolerancji, zauważanie i zrozumienie odmiennych potrzeb innych ludzi, umiejętność współdziałania i pomocy potrzebującym.

 

Formy pomocy

Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego opracowany jest indywidualny plan edukacyjno-terapeutyczny, dostosowujący formy i metody pracy do możliwości i potrzeb, wynikających z danej niepełnosprawności.

Każdy z uczniów objęty jest dodatkową pomocą w ramach zajęć specjalistycznych.

Jakie zajęcia proponuje szkoła w ramach rewalidacji?

Każdemu z uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przysługują 2 godziny zajęć rewalidacji tygodniowo.

 

Ponadto uczniowie mogą korzystać z pomocy psychologa i pedagoga szkolnego oraz uczęszczać na dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, a także koła zainteresowań.

W ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej nasza szkoła proponuje szeroką gamę zajęć specjalistycznych:

 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne
 • zajęcia integracji sensorycznej
 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
 • zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się
 • zajęcia dla uczniów zdolnych
 • zajęcia EEG biofeedback

 

Wsparcie rodziców dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

W ramach KLUBIKU DLA RODZICÓW prowadzone są cykliczne spotkania integrujące rodziców z dziećmi, rodzicami i nauczycielami, mające na celu wzajemne poznanie się, wymianę doświadczeń i podnoszenie świadomości z zakresu pedagogiki specjalnej i terapeutycznej.

Spotkania dla rodziców odbędą się w roku szkolnym 2019/2020

 

Specjaliści pracujący w szkole

mgr Bednarz Lucyna:   Ukończyła studia wyższe z nauczania początkowego oraz studia podyplomowe: pedagogika specjalna i integracyjna, gerontopedagogika, edukacja i terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
mgr Agnieszka Biała: Ukończyła studia wyższe z pedagogiki, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studia podyplomowe: pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną ( oligofrenopedagogika).
mgr Buława Justyna:  Ukończyła studia wyższe z edukacji osób niepełnosprawnych i logopedii oraz pedagogikę małego dziecka.
mgr Julia Cinzer: ukończyła Psychologię na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, studia podyplomowe na kierunkach: Doradca Rodziny oraz Przygotowanie Pedagogiczne dla Psychologów. Pracując z dziećmi i osobami dorosłymi kieruje się zasadami
Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz uważa, że empatia, zrozumienie i akceptacja są jednymi z ważniejszych czynników pomocowych.
mgr Garbacewicz Agata: Ukończyła studia wyższe z wychowania fizycznego oraz studia podyplomowe: integracja sensoryczna , oligofrenopedagogika, ponad to kurs: terapii ręki, eeg biofedback, integracja bilateralna.
mgr Jankowska Agnieszka: Ukończyła studia wyższe z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz studia podyplomowe z przyrody, informatyki oraz oligofrenopedagogiki.
mgr Jodko Anna:   Ukończyła studia wyższe z pedagogiki opiekuńczej i wychowawczej, socjologii: doradztwo psychospołeczne oraz studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Integracja Sensoryczna- diagnoza i terapia.
mgr Kozak Iwona:  Ukończyła studia wyższe z pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe "Terapia i diagnoza pedagogiczna"; "Zarządzanie oświatą". W szkole pełni funkcję wicedyrektora do spraw
integracji oraz zajmuje się terapią pedagogiczną.
mgr Kowalczyk Joanna: Ukończyła studia wyższe na kierunkach: Bezpieczeństwo Wewnętrzne w specjalności zarządzanie kryzysowe,  Pedagogika w specjalności:  edukacja elementarna z diagnozą i terapią pedagogiczną oraz studia podyplomowe: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera.
mgr Krzyżaniak Alicja: Ukończyła studia wyższe z pedagogiki specjalnej: logopedia i terapia pedagogiczna z glottodydaktyką oraz studia z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej a także studia podyplomowe: rehabilitacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
mgr Lewandowska Weronika: Ukończyła studia wyższe z pedagogiki ogólnej oraz studia podyplomowe z logopedii i glottodydaktyki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz techniki i plastyki.
mgr Łakomska Natalia: Ukończyła studia wyższe z pedagogiki specjalnej: pedagogika lecznicza i terapia zajęciowa oraz studia z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
dr Michalik Barbara -  Ukończyła studia doktoranckie specjalizacja : fizjologia i biochemia żywienia zwierząt monogastrycznych oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, a także pedagogikę specjalną : edukacja integracyjna i włączającą.
mgr Redemozer Aleksandra:   Ukończyła studia wyższe z pedagogiki specjalnej: pedagogika lecznicza i terapia zajęciowa oraz studia z edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną a także studia podyplomowe: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz edukacja i terapia osób z autystycznym spektrum zaburzeń.
mgr Skaruz Adrianna : Ukończyła studia wyższe z pedagogiki specjalnej: specjalność: pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna oraz studia z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki.

mgr Spych Daniel: Ukończył studia wyższe z pracy socjalnej i resocjalizacji oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego i oligofrenopedagogiki.
mgr Synejko – Krupa Wioletta: Ukończyła sześcioletnie Studium Nauczycielskie i rozpoczęła pracę w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym. Po dwóch latach podjęła pracę w Domu Dziecka nr1 w Szczecinie. W trakcie pracy rozpoczęła studia licencjackie -kierunek Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza a następnie  studia magisterskie na kierunku - Pedagogika ogólna. W roku 2010 ukończyła studia podyplomowe na ZSB w Szczecinie - Akademia trenera a w następnym roku - oligofrenopedagogikę. Od pięciu lat pracuje na stanowisku nauczyciela wspomagającego
mgr Szypulska Małgorzata:  Ukończyła studia wyższe z biologii nauczycielskiej oraz posiada kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki i pedagogiki leczniczej.
mgr Zadrożna Agata:   Ukończyła studia wyższe z pedagogiki elementarnej z diagnozą i terapią pedagogiczną oraz z ochrony środowiska, a także studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki i edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń.

 

Imprezy szkolne w integracji

"Muzyka łączy"- przegląd twórczości muzycznej placówek integracyjnych

"Myśmy po niepodległość szli" Droga do wolności- konkurs historyczny dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

"Dzień świadomości Autyzmu"

"Spotkanie z paraolimpijczykiem"

"Omnibus"- konkurs dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

 

 

Kwiecień miesiącem autyzmu.
Kwiecień miesiącem autyzmu.
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu jest obchodzony corocznie 2 kwietnia. W naszej szkole wydłuż...
Czytaj więcej
Światowy Dzień Zespołu Downa w naszej szkole :)
Światowy Dzień Zespołu Downa w naszej szkole :)
Na świecie nie wszystko musi być do pary! Nie jesteśmy identyczni, a możemy do siebie pasować? ...
Czytaj więcej
Dysleksja
Dysleksja
Dysleksja – porady dla rodziców W tym tygodniu 03.10- 07.10.2022r.w naszej szkole odch
Czytaj więcej
Dzień Kolorowej Skarpetki
Dzień Kolorowej Skarpetki
Świętowaliśmy Światowy Dzień Zespołu Downa czyli Dzień Kolorowej Skarpetki.
Czytaj więcej
O nas
O nas
Integracja w naszej szkole. W szerokim znaczeniu wyraża się w takim wzajemnym stosunku pełno- i nie...
Czytaj więcej
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w 0b
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w 0b
1 kwietnia w naszym przedszkolu w grupie 0b obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, przypa...
Czytaj więcej
Zajęcia adaptacyjne
Zajęcia adaptacyjne
W dniach 30 i 31 sierpnia w naszej szkole odbyły  się zajęcia adaptacyjne dla przedszkolak&oacu...
Czytaj więcej
„Kulinarne Odkrycia”
„Kulinarne Odkrycia”
W ostatnim tygodniu roku szkolnego 2020/2021 w naszej szkole zostały zorganizowane „Kulin...
Czytaj więcej
21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa.
21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa.
Dnia 21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Dzień i miesiąc zostały, tak wybrane, ab...
Czytaj więcej
Zajęcia Integracji Sensorycznej
Zajęcia Integracji Sensorycznej
Integracja Sensoryczna jest umiejętnością przetwarzania informacji ze świata zewnętrznego poprzez na...
Czytaj więcej
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne adresowane są do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyj...
Czytaj więcej
Światowy Dzień Zespołu Downa 21 marca
Światowy Dzień Zespołu Downa 21 marca
Jest to święto obchodzone co roku na całym świecie - 21 marca z inicjatywy Europejskiego Stowarzysze...
Czytaj więcej
Autyzm
Autyzm
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu Święto obchodzone corocznie 2 kwietnia ustanowione przez ORGANIZ...
Czytaj więcej
Zajęcia EEG Biofeedback
Zajęcia EEG Biofeedback
EEG Biofeedback jest metodą medyczną, całkowicie bezpieczną, nieinwazyjną. Biofeedback to nauka kon...
Czytaj więcej
Sami o sobie - gazetka szkolna
Sami o sobie - gazetka szkolna
Czytaj więcej
Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa
Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa
W naszej szkole odbyła się wirtualna akcja #Skarpeta nie do pary. W akcji wzięli udział uczniowie, o...
Czytaj więcej
KLUBIK DLA RODZICÓW
KLUBIK DLA RODZICÓW
09.2019 W ciepły, ale mało słoneczny dzień 19 października uczniowie Szkoły Podstawowej nr 45 ...
Czytaj więcej
Zajęcia rewalidacyjne
Zajęcia rewalidacyjne
Rewalidacja jest to zespół działań wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych mający na ce...
Czytaj więcej
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne mają na celu: rozwijanie osobowości uczni&...
Czytaj więcej
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
Zajęciac dydaktyczno-wyrównawczych skierowane są  do uczniów z trudnościami w nau...
Czytaj więcej
Zajęcia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne
Kim jest logopeda ?   Logopeda jest specjalistą, który zajmuje się diagnozowaniem wad...
Czytaj więcej
Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się
Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się
To zajęcia mające na celu wychodzenie na przeciw potrzebom dzieci i młodzieży w zakresie zdobycia ko...
Czytaj więcej
Zajęcia treningu słuchowego metodą Warnkego
Zajęcia treningu słuchowego metodą Warnkego
Trening percepcji słuchowej, wzrokowej i motoryki.Metoda Warnkego stosowana jest przez terapeut...
Czytaj więcej
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Z okazji Dnia Świadomości Autyzmu, który jest obchodzony 2 kwietnia uczniowie naszej szkoły w...
Czytaj więcej
Dysleksja
Dysleksja
Czytaj więcej
Zajęcia dla uczniów zdolnych
Zajęcia dla uczniów zdolnych
Uczeń zdolny to uczeń, który ma wzorowe zachowanie i najwyższe oceny z przedmiotów szk...
Czytaj więcej
Muzyka łączy- przegląd twórczości muzycznej placówek integracyjnych
Muzyka łączy- przegląd twórczości muzycznej placówek integracyjnych
28 listopada 2019r. w naszej szkole jak co roku, odbył się przegląd muzyczny pt. „Muzyka łączy...
Czytaj więcej
Data dodania: 2020-02-28 12:14:17
Data edycji: 2023-11-09 11:28:10
Ilość wyświetleń: 5964

Konkursy

Orzeł Ortograficzny, SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI „ Spotkanie z poezją”
Więcej informacji

Integracja

Zajęcia adaptacyjne
Więcej informacji

Kalendarz

Komunikaty

Fluoryzacja, udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej