Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji sp45szczecin.stronyzklasa.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-27. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-19.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p.Kamila Orzechowska, adres e-mail: sp45@miasto.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 91 432 72 93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły znajduje się przy ul. T. Zawadzkiego 75, przed szkołą są dostępne 2 parkingi- jeden poza terenem szkoły, zaś drugi na terenie szkoły (dostosowany dla osób niepełnosprawnych). Po wejściu do szkoły wejściem głównym można się skierować do szatni - dla uczniów, i na parter, na którym znajdują się najważniejsze pomieszczenia w szkole (gabinet dyrektora szkoły, sekretariat, gabinet wicedyrektor ds integracji, gabinet pedagoga szkolnego gabinet pielęgniarki, gabinet intendentki, kilka klas lekcyjnych, sale zerówek oraz stołówka). W budynku zainstalowana jest winda oraz schodołaz, dostępny jest również wózek inwalidzki dla osób niepełnosprawnych. Na pierwszym piętrze budynku znajdują się sale lekcyjne, biblioteka, pokój nauczycielski oraz gabinet wicedyrektora klas I-III oraz wicedyrektora klas IV-VIII. Na drugim piętrze znajdują się sale lekcyjne, pracownia komputerowa oraz księgowość, kadry. Korytarze w szkole są szerokie i dostosowane do przemieszczania się osób niepełnosprawnych.

W skład szkoły wchodzi również drugi budynek, "łącznik", połączony z głównym, w którym znajduje się gabinet psochologa szkolnego oraz odbywają się lekcje klas 1-3. Szkoła posiada również salę gimnastyczną, salę widowiskową, salę korekcyjną i salę konferencyjną, wewnętrzny i zewnętrzny plac zabaw oraz odnowione boisko szkolne. Od strony łącznika jest również wejście do placówki, szatnie dla dzieci.

W przypadku konieczności istnieje mozliwość wstępu do budynku z psem asystującym, jednak należy o tym wcześniej poinformować dyrektora placówki.

Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Data dodania: 2020-03-31 09:35:11
Data edycji: 2021-03-25 12:53:45
Ilość wyświetleń: 2517

Konkursy

Orzeł Ortograficzny, SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI „ Spotkanie z poezją”
Więcej informacji

Integracja

Zajęcia adaptacyjne
Więcej informacji

Kalendarz

Komunikaty

Fluoryzacja, udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej